Om

Norges vassdrags- og energidirektorat har i 2016 gitt Museumsordningen og kulturminnearbeidet et løft ved å tildele forsknings- og utviklingsmidler til et treårig prosjekt. Prosjektet løper fra 2016 og ut 2018 og har som mål å bedre NVEs saksbehandling når det gjelder kulturminnene i sektoren.

Tekniske og industrielle kulturminner lar seg ofte bare bevare i begrenset omfang på grunn av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og kostnader. St. meld. 16 (2004-2005) slår fast at kulturminner som ikke kan bevares, skal dokumenteres. I oppfølgingen av sektoransvaret for kulturminner setter NVE vilkår i konsesjonssaker om kulturminnefaglig dokumentasjon ved endring eller rivning av anlegg med høy kulturminneverdi.

For at anleggseiere lettere skal kunne orientere seg om hvilke krav som stilles til kulturminnefaglig dokumentasjon skal det i prosjektet utvikles ulike nivåer for hvor omfattende dokumentasjonen skal være. Nivåene vil kunne tilpasses hver enkelt sak og vurderes ut fra hvor omfattende tiltak som skal gjøres, og hva slags type kulturminne saken omhandler.

Prosjektet har fire delmål:

  • utvikle nivåer for dokumentasjon
  • utvikle brukervennlig digital registreringsskjema
  • kartbasert tilgang til dokumentasjonen
  • Veileder til anleggseiere

 

De nivådelte kravene til dokumentasjon (standarder) og utviklingen av digitalt registreringsskjema vil bli utviklet ved hjelp av ulike pilotfaser og testfaser. Resultatene skal ha faglig forankring i de berørte faggruppene internt, bransjen og kulturminneforvaltningen. Formidlingen av prosjektet vil foregå kontinuerlig her på bloggen, og gjennom ulike formidlingsdemonstratorer som utvikles gjennom prosjektet.

 

 

Reklame