Bakgrunn og mål for prosjektet

NVE setter i konsesjonssaker vilkår om dokumentasjon ved endring eller riving av anlegg med høy kulturminneverdi. I dag finnes det ingen standard for hva denne dokumentasjonen skal omfatte eller hvordan den skal utføres, noe som fører til usikkerhet hos eiere og konsulenter de leier inn for å utføre dokumentasjonen. I tillegg betyr det at vi i NVE må vurdere hver enkelt sak ned til minste detalj, noe som er tidkrevende og lite forutsigbart.

Mål
I prosjektet ønsker vi derfor å utvikle en standard med nivådelte krav til dokumentasjon som både beskriver minstekrav og høyeste krav til dokumentasjon. Under ser du de fire resultatmålene i prosjektet:

  • Standard (minstekrav) for dokumentasjon i forskjellige typer saker
  • Brukervennlig digitalt registreringsskjema
  • Kartbasert tilgang til dokumentasjonen/formidling
  • Veileder til anleggseiere

De nivådelte kravene til dokumentasjon (standarder) og utviklingen av digitalt registreringsskjema vil bli utviklet ved hjelp av ulike pilotfaser og testfaser. Resultatene skal ha faglig forankring i de berørte faggruppene internt, bransjen og kulturminneforvaltningen. Formidlingen av prosjektet vil foregå kontinuerlig, men vil ende opp i en formidlingsplan med ulike løsninger for tilgjengeliggjøring ved sluttfasen av prosjektet.

 

Reklame